17. března 2018

Nové časopisy (2018/III)

Původní záměr publikovat zde seznam nových časopisů týkajících se filosofické medievistiky "zhruba každý druhý měsíc" zjevně nebyl zcela naplněn – od listopadového seznamu uběhly již více než čtyři měsíce. Mezitím přibylo nezanedbatelné množství nových čísel časopisů a článků k dané problematice:

V Mediaeval Studies (2016/78) vychází mj. edice textu De anima mundi Platonica od Hisdosa Scholastica (autora počátku 12. stol. známého především díky údajnému zlomku z Hérakleita o duši jako pavoukovi dochovaném v jeho komentáři k Chalcidiovi) a článek o postavě a identitě logika Roberta Flanda.

Poslední číslo Bulletin de Philosophie Médiévale (2016/58) přináší kritickou edici De mineralibus (díla, které ve středověku kolovalo připojeno k překladu Aristotelovy Meteorologie; ve skutečnosti se však jedná o překlad Avicenny), článek o písaři Tomáše Akvinského, ohlašuje objev nové redakce Scotova Reportatio IV a zkoumá recepci Scota od 16. stol. po Gilsona. Dále lze zmínit dva články o kvestií k Fyzice (v prvním je zkoumán Franciscus Marbres, ve druhém několik anonymních autorů inspirujících se Buridanem) či článek o theologických disputacích ve Vídni 15. stol.

Poslední číslo časopisu Vivarium (2017/4) přínáší článek o Auriolově teorii účinné kauzality, rané intelektuální kariéře Gerarda z Abbeville a dvou zástupcích druhoscholatické logiky – zkoumány jsou základy propoziční logiky podle Jana Dullaerta z Gentu a teorie znaků u Laurentia Ghiffeneho.

Loňské Franciscan Studies (2017/75) přinášejí sérii článků o Janu Kapistránovi (který je v českém prostředí známý především jako kritik husitů, který kázal i v českých zemích a vedl polemiku s Janem Borotínem), mimo jiné také o Oliviho ohlasech v Kapistránových ekonomických pojednáních. Rovněž je zde nalezení článek o filosofii matematiky u Rogera Bacona a další.

Nové číslo ročenky Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter (2017/20) přináší – co se týče středověké filosofie – články o gruzínském novoplatonikovi Ioanovi Petritsi, o pozornosti, kterou Johann Albert Fabricius věnoval středověkému novoplatonikovi Bertholdovi z Moosburgu, o tom, jak se v 18. stol. užíval Maimonides pro kritiku Kanta, o latinském překladu Epikúrova životopisu z Diogéna Laertia – a interview s prof. Ruedim Imbachem.

V posledním čísle českého časopisu Aithér (2017/18) nalezneme články o Aristotelově teorii smyslového vnímání, styčných bodech mezi Aristotelem a Francisem Baconem, Bonaventurově teorii poznání a Burleyho pojetí pravdy.

Články o středověké filosofii se objevily i v dalších českých časopisech zaměřených šířeji – v Pro-Filu (2017/2) lze nalézt článek o Burleyho teorii vzniku pojmů a jejich reprezentační funkci; ve Filosofickém časopise (2018/1) vychází spíše systematicky pojatý úvod do aristotelsko-scholastické filosofie mysli.

Co se týče Filosofického časopisu, rád bych na závěr zmínil také jeho mimořádné číslo Perception in Scholastics and Their Interlocutors (2017, Special Issue 2), na jehož vzniku jsem se podílel. Číslo obsahuje sérii osmi článků věnovaných teoriím vnímání mezi 11. a 17. stoletím. "Pozornost je zaměřena především na scholastické myslitele (od Anselma přes Petra Oliviho a Dunse Scota až po Suáreze), některé starší autory, jejichž myšlení scholastikové rozvíjeli (např. Aristotelés či Alhacen), případně současníky, kteří se scholastiky vcházeli do dialogu (např. Plethón či Valerián Magni)." Z tematického hlediska je "čtenář svědkem prolínání i vzájemného soupeření aristotelských i platónsko-augustinovských východisek a myšlenek. Z typických rysů platónské a augustinovské tradice jsou zmíněny např. důraz na roli pozornosti při vnímání, extramisní chápání zraku, metafyzika světla, teorie iluminace, důraz na perspektivu první osoby a sebe-reflexi. Z témat, která akcentuje spíše aristotelská tradice, je rozebrána ontologie vnímatelného předmětu a jeho kauzalita, role prostředí, či rozdíl mezi tzv. vnitřními smysly a jejich možné klasifikace." Všechny články jsou dostupné online na stránkách Filosofického časopisu (rozcestník také zde).

28. února 2018

Od kvadrivia k přírodním vědám: call for papers

Letos v listopadu (15. – 16. 11. 2018) se v Ostravě bude konat konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Hlavním záměrem je shromáždit příspěvky týkající se dějin vědy zhruba od 10. do 17. století, které reflektují proměnu zkoumání přírody od kvadriviálních disciplín po přírodní vědy a zaměřují se na překračování hranic – ať už disciplinární (jako např. matematizace některých disciplín), nebo geografické (např. vliv překladů řecké a arabské vědecké literatury na vývoj).

Účast na konferenci přislíbili čtyři významní zahraniční odborníci:
  • Jari Kaukua (University of Jyväskylä) – zaměřuje se na (kognitivní) psychologii ve středověké arabské filosofii, v současnosti vede ERC projekt ETI: Epistemic Transitions in Islamic Philosophy, Theology and Science: From the 12th to the 19th Century. Na konferenci plánuje vystoupit s příspěvkem zkoumajícím vliv Ibn al-Hajthama (Alhacena) na některé další arabské filosofy.
    Ptolemaios a Astronomie z Reischovy
    encyklopedie Margarita philosophica (zdroj).
  • Marco Sgarbi (University of Venice) – zaměřuje se aristotelskou tradici v novověku – její vliv na britský empirismus či Kanta a její vernakulární recepci v renesanční Itálii. Posledně jmenovanému tématu je zasvěcen také jím vedený ERC projekt Aristotle in the Italian Vernacular: Rethinking Renaissance and Early-Modern Intellectual History (c. 1400–c. 1650). Sgarbi měl před pěti lety přednášku v Olomouci, o které zde padla zmínka.
Podrobnější informace i instrukce, jak přihlásit abstrakty, naleznete v CfP – na PhilEventsAcademia.edu, nebo na Faceboooku. Deadline pro zasílání abstraktů je stanoven na 3. září.